POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej https://www.kingaroszczynila.pl/ (dalej „Stroną”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków. 

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.  

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Dane osobowe użytkowników Strony wykorzystane zostaną wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania ofertowego, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Administrator nie podejmuje na podstawie przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez: CZYSTE ŚWIATŁO KINGA ROSZCZYNIAŁA, Krucz 5A, 64-720 Lubasz, Polska, NIP 8882515643

oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

POLITYKA COOKIES

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.

Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.

Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystanie danych 

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 • monitorowania stanu sesji,
 • dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 • analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Dane administratora danych osobowych

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.: CZYSTE ŚWIATŁO KINGA ROSZCZYNIAŁA, Krucz 5A, 64-720 Lubasz, Polska, NIP 8882515643

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako “RODO”), niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CZYSTE ŚWIATŁO KINGA ROSZCZYNIAŁA, Krucz 5A, 64-720 Lubasz, Polska, NIP 8882515643

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych takich jak: banki, kancelarie prawne, dostawcy systemów IT, platformy transportowe oraz ich użytkownicy, operatorzy pocztowi i kurierzy.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich,
  tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się na mocy art. 46 RODO z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych wymaganego przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania przewozu, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́ w związku z ich realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych pod adresem email: kinga@czysteswiatlo.com
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy/ realizacji zlecenia oraz obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentami a Administratorem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji zlecenia).

Chcesz więcej?

Zapraszam do obejrzenia kanału na Youtube i odwiedzania moich profili na Facebooku i Instagramie :-)